توضیحات

Male تبدیل BS در قسمت مادگی (Female) کوپلینگ BS قرار می گیرد و از سمت دنده ها بر روی نازل ها بسته می شوند.

  • Male تودنده “2
  • Male تودنده “2.5
  • Male رونده “2
  • Male رونده “2.5
  • همچنین امکان طراحی و تولید در سایز و آلیاژهای مختلف امکان پذیر می باشد.

 

نقشه شماتیک Male تبدیل BS

 

جدول مشخصات ابعادی محصول